Почетна CAD услуги

CAD услуги

Нашиот CAD- оддел располага со 7 работни станици (4х Gerber, 2x Assyst, 1х Investronika, компатибилни со Lectra и Grafis).

CAD services


In accordance with the projected development of our company and market demands, INT from Kochani, has invested into technology for performing CAD-services. This investment has placed us among certain companies of Macedonia that have the ability to provide the following services:

• Constructing the basic (first) pattern upon the base of a sketch or original template;
We use our own patterns for grading, but we can also follow yours or we can offer to develop patterns for your own production line. Our Department handles a collection of patterns for every kind of clothes, such as: T-shirts, shirts, blouses, trousers, coats, dresses, skirts, etc.;


• Board for digitalization, i.e. transferring (copying) the hand-made patterns;


• Grading the basic pattern;
The grading is realized by highly professional personnel who work on the base of Gerber, Assyst and Investronica systems, applying the program for:
- File conversion into AAMA format with .DXF and .RUL extension, which secures the readability of all other systems;
- Direct conversion of LECTRA files into .IBA, .VET, .MDL and .PLX formats;
- File conversion from AUTO CAD with .DXF extension.

• Calculation of the clothing;
Calculation of the use of tailoring stripe for basic and additional material is always in the way of its rational usage;

• Printing on plotter;
Cad service works with HPGL Plotters' for printing HPGL and ISO files;

• Analyzing the values of gathering/optimizing the pattern;
Due to the result of the material reaction at the finishing the processing (wash up, colouring, etc.), an additional correction to the production patterns is realized.


По Ваша желба од скица издаваме:

  • први шаблони
  • производни шаблони
  • градирања
  • прилагодување на вредности на собирање
  • кројни слики/ Plottfiles

   • Креирање на прв (основен) шаблон врз база на скица или оригинален примерок

   Ние користиме сопствени шаблони за градирање, но може да ги следиме и Вашите или да Ви помогнеме да развиете шаблони за Вашата производна линија. Нашиот оддел располага со голема збирка на шаблони за сите типови на облека, како на пример: за маици, кошули, блузи, панталони, палта, фустани, сукњи итн.,


   • Табла за дигитализација т.е пренесување (копирање) на рачно изработени шаблони

   • Градирање на основен шаблон

   Градирањето се изведува од страна на високо стручен кадар кој работи на база на Gerber, Assyst и Investronica системите, притоа користејќи го програмот за:
   - конвертирање на фајлови во ААМА формат со .DXF и .RUL екстензија, кој ја осигурува читливоста за сите останати системи,
   - директна конверзија на LECTRA фајловите во .IBA ,.VET,.MDL и .PLX формати,
   - конверзија на фајлови од AUTO CAD со .DXF екстензија.

   • Калкулација на ткаенината

   Пресметувањето на потрошувачката на кројна лента за основен и помошен материјал е секогаш во насока на нејзино најрационално искористување.

   • Печатење на плотер

   CAD сервисот располага со HPGL плотери за печатење на HPGL и фајлови.

   • Испитување на вредностите на собирање/оптимизација на шаблонот

   Во зависност од резултатите на реагирањето на материјалот при дообработката (перење, бојадисување, итн.), се врши дополнителна корекција на шаблоните за производство.


   • Кројните ленти ние ги работиме на Accunest Gerber автоматски, за најдобро искористување на матерјалот;
   articles/cad/cad_007.jpg

   articles/cad/cad_008.jpg

   articles/cad/cad_009.jpg